ТРАНСПОРТНИ НОВИНИ TOLL COLLECT - ОТ 1 ЯНУАРИ 2005 Г. МАГИСТРАЛНИТЕ Т

TOLL COLLECT - ОТ 1 ЯНУАРИ 2005 Г. МАГИСТРАЛНИТЕ Т

toll collect - От 1 януари 2005 г. магистралните т

От 1 януари 2005 г. магистралните такси в Германия влизат в сила.

След година и четири месеца закъснение „историческата” система за платено пътуване по федералните магистрали в Германия най-после ще заработи. В средата на миналата година на страниците на Български Транспортен Вестник представиха най-детайлно информацията за тази система на българските превозвачи. Изминалите 16 месеца не доведоха до изменения в системата, но е твърде вероятно и най-задълбочено вникналите в нея превозвачи вече да са позабравили подробностите. Това е причината да публикуваме информацията за системата Toll Collect.

[u:91ad4be402]Информация от Български Транспортен Вестник
брой 49, 9 Декември 2004[/u:91ad4be402]
[img:91ad4be402]http://www.toll-collect.de/images/lgo_tco.gif[/img:91ad4be402]

[b:91ad4be402]Освободени от магистрални такси са:[/b:91ad4be402]
• Автобусите;
• Превозните средства на армията, полицията, гражданската отбрана противопожарна охрана и други слжби за спешна помощ;
• Превозните средства, които са предназначени за поддръжка, експлоатация и почистване на пътищата.
• Превозни средства, които се използват изключително за целите на организацията на изложби и циркови представления.

[b:91ad4be402]Определянето и заплащането на дължимите магистрални такси може да стане по избор:[/b:91ad4be402]

• Автоматично чрез монтиран уред в автомобила;
• Ръчно чрез 3500 терминала на системата
• Ръчно чрез интернет
Ръчните методи се пропоръчват на превозвачи, чиито автомобили рядко ползват немските магистрали.

[b:91ad4be402]Регистрация и избор на начин на плащане:[/b:91ad4be402]
За да може да ползва автоматичният метод или Интернет за определяне на таксите, както и някой от начините на плащане – чрез незабавно инкасо или по дебитна сметка при оператора, превозвачът трябва да регистрира своята фирма и превозните си средства.
Други предимства, които дава регистрацията, са периодичното получаване на подробна информация за платените такси и улесняване на шофьорите в обслужването на терминалите при ръчния способ.
Регистрацията се извършва чрез изпращане на попълнен формуляр на хартиен носител ПО ПОЩАТА на оператора Toll Collect GmbH – или ако е избран методът на заплащане чрез карти за зареждане на гориво – на AGES International GmbH & Co. KG, Merowinger Platz 1, 40225 Dusseldorf. Формулярите за регистрацията може да се разпечатат от Интернет адрес www.toll-collect.de. Те са на немски език, но на сайта има указания за попълването им на 16 езика, включително английски и руски. Попълва се един формуляр за фирмата и по един за всеки автомобил. Не е необходимо да се изпращат други документи освен формулярите.
При регистрацията във формуляра се посочва един от трите начина на плащане, който бъдещият регистриран потребител на системата е избрал:
Метод на незабавно инкасо, чрез дебитна сметка или чрез предвидените карти за зареждане на гориво.
С регистрацията Toll Collect дава на фирмата клиентски номер, който трява да се посочва винаги при бъдеща кореспонденция, както и Master-Pin, който служи за доказване правомощията му като потребител на системата. Предприятието получава отделно за всеки регистриран автомобил карта, която се зарежда с необходимите данни от Toll Collect (регистрационен номер, клас в зависимост от емисията на вредните вещества, брой оси). Aко един и същ автомобил често извършва превози до едни и същи пунктове, те може да се посочат при регистрацията в картата да се запаметят десетте най-често използвани стандартни маршрута, което ще ускори работата на терминалите. Към картата клиентът получава PIN-код, който ще може да се използва при работа на терминалите на системата.
Ако бъде избран методът на незабавно инкасо, магистралните такси ще бъдат теглени директно от сметката на превозвача.
При регистрацията той трябва да посочи във формулярите очакваните километри, които ще изминават неговите автомобили месечно по немските магистрали. Въз основа на тези данни се изчислява месечен лимит и се прави проверка на платежоспособността на фирмата. Тя трябва да разполага по сметката си със средства, равни на удвоения месечен лимит. При регистрацията на Toll Collect се изпраща и нареждане до собствената банка за незабавно инкасо на постъпващите искания от DVB Bank AG за теглене от сметката на суми за заплащане на дължимите магистрални такси и такси за обработка.
След регистрацията Toll Collect изпраща това нареждане на банката на превозвача.
След проверка на платежоспособността на фирмата тя трябва да сключи споразумение с DVB Bank AG, която може да изиска и допълнителни гаранции за покриване на предстоящите и искания.
Ако бъде избран мотодът за плащане чрез карти за зареждане на гориво, са в сила условията, договорени между държателя и издателя на съответната карта. От името на Toll Collect операциите по тегленето на сумите за заплащане на магистралните такси ще се извършват от AGES International GmbH & Co. KG, който определя лимита и го съобщава на Toll Collect. Ако лимитът е достатъчен, фирмата се регистрира съгласно желанието и, а ако не - като клиент с дебитната карта.
При откриване на дебитна сметка при Toll Collect потребителят е длъжен сам да се грижи за непрекъснатото захранване на сметката с достатъчно средства, които да покриват дължимите такси.
При методът на незабавното инкасо и чрез карти за зареждане на гориво превозвачът заплаща магистралните такси след ползването на магистралите.
Ако не е направена регистрация, заплащането може да се извършва само на стационарните терминали в брой, чрез карти за зареждане на гориво, кредитни или електронни карти.

[b:91ad4be402]Функциониране на системата.[/b:91ad4be402]

[b:91ad4be402]Ръчно определяне и заплащане на магистралните такси.[/b:91ad4be402]
При ръчния способ шофьорът трябва да въведе данните за своя автомобил (включително регистрационен номер и клас по отношение на емисиите на вредни вещества, брой оси), планираният маршрут и времето на започване на превоза в стационарен автомат (терминал). Такива терминали ще има в близост до всички входове на магистралите – на бензиностанциите, на граничните пунктуве и местата за почивка на шофьорите, както и в съседните на Германия страни в близост до границата. Терминалите може да бъдат разпознати по надписа Toll Collect. За тази цел е необходимо шофьорът да знае точно обозначението на входовете и изходите на магистралите, за да въведе маршрута. Ако един или повече елементи на тези обозначения не са му известни, той може да определи съответните пунктове с помощта на екран, който се управлява чрез докосване, и пътна карта на Германия. Накрая във вид на таблица на екрана се получава информация за планирания превоз с възможности за корекции преди разпечатването на документа, който е с посочен срок на валидност. Шофьорът носи отговорност за вярното и правилно въвеждане на данните, затова се препоръчва, ако е регистриран, да използва картата на автомобила и на терминалите. На всеки терминал посредством бутон ще има денонощна връзка с гореща телефонна линия, на която на много езици ще може да се дадат допълнителни пояснения относно обслужването на терминала.
Автоматите са два вида. Едните се поставят във фоайетата на представителите на оператора. Те ще разпечатват документа, а самото плащане ще се извършва на касата на тези представители в брой или с карта. Другите терминали притежават допълнително възможността за плащане в брой или с кредитни карти на самоя автомат.

[b:91ad4be402]Използване на интернет:[/b:91ad4be402]
За да прави резервации чрез Интернет, превозвачът трябва предварително да се е регистрирал при оператора Toll Collect. Резервации се правят на страницата на оператора www.toll-collect.de. При първата резервация потребителят трябва да посочи своя Master-PIN и да избере език, на който ще работи. При този метод се въвеждат същите данни както на терминалите, като се посочват началният и крайният пункт на предстоящия превоз в Германия. На екрана се появява най-късият маршрут, който може да бъде потвърден или да бъде изменен с допълнителни междинни пунктове . Тук също има възможност често използваните маршрути да се запаметяват като стандартни. Когато потребителят се съгласи с маршрута, получава по интернет номер на резервацията и срок на нейната валидност. Тези данни трябва да бъдат предадени на шофьора, тъй като ще му бъдат необходими при проверките на пътя или при евентуална промяна на маршрута на терминал.

[b:91ad4be402]Електронна система:[/b:91ad4be402]
Автоматичната система на практика е най-простият начин за заплащане на магистралните такси в Германия. Тя функционира с помощта на сателитна връзка чрез GPS и мобилна комуникация чрез GSM.
С помощта на GPS и монтираният в автомобила уред (с големина на автомобилно радио) се установява на товарния автомобил. Този уред служи също за въвеждане на броя на осите, както и PIN-кода за идентификация. GSM-ът служи за връзка с уреда с централният компютър в Мюнхен , например за изчисляване размера на таксата, но и за целите на контрола.
Към уреда принадлежи и допълнителен DSRC-модул за инфрачервена и микровълнова комуникация. Този модул се инсталира в средата долу на предното стъкло и подпомага определянето на местоположението в проблематичните за GSM райони. Той служи и за обмен на данни с уредите за контрол, които са разположени на равномерни разстояния един от друг по магистралите.
Недостатък на електронното решение се проявява при превозите с чести прекъсвания, при които се изключва двигателят и е необходимо отново да се активира системата при включването на двигателя. Докато автомобилът се намира на платима отсечка, системата трябва да бъде активирана, тъй като при преминаване през контролен пункт с неактивирана система, водачът ще бъде третиран като нарушител.
За да използва автоматичният метод, превозвачът трябва предварително да е регистриран. Веднага след като се регистрира една фирма, е необходимо да си запише час за монтаж на уреда ( като представи картата на превозното средствто )при един от 1000 сервиза в Германия или 300 сервиза извън страната, разположени в съседните на Германия страни, които имат договор с оператора ( списък на сервизите има на страницата на оператора в Интернет).
Уредите остават собственост на Toll Collect, който има задължение и да заменя дефектните уреди. При спиране от движение или продажба на превозните средства те се връщат на оператора. В тези случаи разходите по свалянето на уреда са за сметка на превозвача.

[b:91ad4be402]Задължения на шофьора:[/b:91ad4be402]
• Да обслужва грижливо уреда и да го предпазва от неправомерни манипулации;
• Да активира уреда след всяко запалване на двигателя и да въвежда коректно необходимите данни: PIN-код, брой оси. При 3-кратно грешно набиране на PIN и 10-кратно грешно набиране на PUK-кода задължително уредът се подменя с друг срещу заплащане в упълномощен сервиз;
• Преди използването на платимата магистрална отсечка да се убеди, че уредът е в изправност да отчете дължимата такса. В противен случай шофьорът е длъжен да потърси упълномощен сервиза за поправка на уреда или да използва ръчната система за резервации и заплащане на такси.
Никой освен упълномощените сервизи нямат право да свалят поставените пломби на уреда. В случай че номерата на автомобила бъдат променени, новите номера се въвеждат в уреда също само от сервиза.
При повреда или кражба на уреда по негова вина превозвачът заплаща минумум 200 евро.

[b:91ad4be402]Промяна на маршрут и анулиране на резервации[/b:91ad4be402]
При промяна на маршрут по време на превоза, независимо по какви причини, шофьорът е длъжен незабавно да си вземе нов документ на първия възможен пункт за плащане. Ако това не бъде направено, ще се счита, че е извършено нарушение, дори и когато промяната на маршрута е била извършена поради пренасочване на движението от властите (напр. поради ПТП).
По принцип промените на резервации ще се правят само като се анулират старите и се направят нови резервации.
За анулиране на резервации в Интернет се избира функцията „Stornierung” задава се съответната отсечка и се потвърждава.
Така резервацията – съответно документът и номерът и стават невалидни.
Връщането на парите се извършва във вид на заверение на сметката със съответната сума.
Докато не е започнал превозът, документът може по всяко време да бъде заменен с друг документ за друга отсечка или друго време и на терминалите. Ако превозът вече е започнал и се наложи промяна на маршрута (например поради задръстване, промяна на местоназначението на товара от изпращача), това може да се осъщести също на следващия възможен автомат, като се анулират само отсечки, по които не е пътувано. Тук също се избира функция „Stornierung” и се въвежда номерът на документа. Ако е платено в брой, автоматът издава документ за остатъка по грешната резервация, който може да се осребри на касите на представителите на оператора.
Ако заплащането е извършено с карта, тя се поставя в автомата и връщането на сумата става по начина, по който е платена преди това.
Ако срокът на валидност на документа е изтекъл вече, не е възможно той да се анлулира, но сумите по такива документи , както и погрешни резервации в електронната система може да бъдат представяни на BAG само придружени от подходящо доказателство за връщане на сумите. В такива случаи се заплаща такса за обработка на документите 20 евро. Съответният формуляр, с който се подава искането за възстановяване на сумите може да се свали от Интернет на адрес: www.bag.bund.de

[b:91ad4be402]Контрол[/b:91ad4be402]
По принцип е разрешено на BAG, на митническите органи и на оператора на системата за заплащане на магистралите да контролират съответните превозни средства. Проверките се осъществяват по два начина. Първият е от мобилни групи, които издават протокол за извършената проверка. Вторият начин е чрез 300 електронни контролни станции, инсталирани по платимите магистрали, които приемат съответните данни чрез антената DSRC на превозното средство, извършват проверка и засичат евентуалния нарушител и чрез камера (регистрационните номера). Само ако разстоянието е под 3 метра, превозните средства не могат да бъдат разпознати.
При превозни средства, които оптически може да бъдат взети за над 12-тонни , а в същост са по-малки (например ако са специално предназначени за леки и обемисти товари) се препоръчва регистрационните им номера да бъдат съобщени на Toll Collect, за да бъдат избегнати чести проверки.

[b:91ad4be402]Нарушения[/b:91ad4be402]
Ако се установи, че не е платена магистралата за даден автомобил , поради това че не може да се установи колко точно километра е изминал той по магистралите, се изисква да заплати 500 километра и подлежи на глоба. Нарушителите се наказват до 20 000 евро. Това е 4-кратно увеличение на глобата в сравнение със сега действащата винетна система.

[b:91ad4be402]Информация[/b:91ad4be402]
Всички ръководители на фирми и шофьори могат да се снабдят от бюрата на АЕБТРИ със специалните брошури, които Асоциацията на превозвачите и Българското транспортно издателство подготвиха и отпечатаха още миналата година.[u:91ad4be402]Информация от Български Транспортен Вестник
брой 49, 9 Декември 2004[/u:91ad4be402]ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА: - път I-1 /Е79/ Граница Румъния-Видин-Монтана-Враца-С...

Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с техническа допустима максималн...

В Белгия временно забраняват достъпа на камиони до някои от паркингите. Мярката е наложена като начин за справяне с неле...

АМ „Тракия“:Област София:- Ограничено е движението по пътната връзка София – Костенец на пътен възел &...

Всички новини »

 
CargoAgent.net - БОРСА ЗА ТРАНСПОРТ И ТОВАРИ


Cargoagent.net е интернет транспортна борса, предлагаща услуги в транспорта и спедицията, за фирми от България, Балканите и цяла Европа. Нашата борса за транспорт и товари предлага решения за мениджърите на транспортни , спедиторски и търговски фирми, които им помагат да изпълняват своите задачи по-бързо, по-лесно и по-ефективно.

С помощта борса за товари и транспорт Cargoagent.net ще ви бъде по-лесно да уплътните курсовете на своите камиони или да намерите транспорт за своите товари.


Категория на фирмата: Транспортна/Спедиторска фирма / Логистична фирма
Град: 1407 София,
Страна:BG - БългарияКатегория на фирмата: Транспортна фирма / Превозвач
Град: Добрич,
Страна:BG - България


CargoAgent.NET
За контакт: България, София
Телефони: 02 958 64 78, 0888 366 366
Facebook: Cargoagent Net


Понеделник - Петък (9:00 - 18:00)

Copyright (c) 2007-2015 Cargoagent.NET